Welcome to

SCIUS MSU
MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (นักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 10) ประจำปีการศึกษา 2565 ...

เปิด การประชุมผู้ปกครองพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 10 ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

โดยนำเสนอผลงาน รูปแบบ Poster persentation สาขา สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา...

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ...

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ เติมใจให้กันสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 (ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

โดยนำเสนอผลงาน รูปแบบ Poster persentation สาขา สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา...

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021

โครงการ วมว ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science...

ข่าวสำหรับนักเรียน

โครงการ เติมใจให้กันสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 (ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ...

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (นักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 10) ประจำปีการศึกษา 2565 ...

เปิด การประชุมผู้ปกครองพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 10 ...

นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

โดยนำเสนอผลงาน รูปแบบ Poster persentation สาขา สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา...

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

ภาพบรรยากาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ...

ข่าวสำหรับคณาจารย์

ประกาศผลสอบ วมว รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเปิดภาคเรียน 2/2564

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ...

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า...

Address

โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

tel.043-754-637
Email : Scius_msu@msu.ac.th
Facebook : โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม