วิธีดำเนินการ

        โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการคัดเลือกรอบสองจากจำนวน 100 คนให้เหลือจำนวน 30 คน  เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดยถือเป็นนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และเป็นนักเรียนประจำหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ  เช่น  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน  อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  ที่พัก  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากโครงการฯ จนจบหลักสูตร

scius_ban-03

Bet365 Visit site get 200 GBP