วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะกระบวนและการคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับการเป็นนักวิจัย นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม


พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
2. บริหารจัดการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพในระดับสากล
4. ร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

 

320px-STA_4004320px-STA_4005  

Bet365 Visit site get 200 GBP