ติดต่อเรา

scius_ban-02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-754637

Mahasarakham University Demonstration School(Secondary)
Mahasarakham University(Khamriang Campus)
Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

อีเมลล์ : dmsu10@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร : +6643-754636 (+6643711067)

sci

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4247-8

Faculty of Science, Mahasarakham University
Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

Bet365 Visit site get 200 GBP