คุณสมบัติผู้สมัคร

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2) มีผลการเรียน ดังนี้

      2.1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

      2.2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

      2.3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)

4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5) มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6) มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

7) สามารถพักประจำอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่โครงการฯจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

Bet365 Visit site get 200 GBP