สิทธิในการเลือกโรงเรียน

      นักเรียนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯได้ (ไม่กำหนดพื้นที่รับสมัคร) โดยให้เลือกโรงเรียนได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จากโรงเรียน 7 โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 6 แห่งที่ร่วมโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)
      (website : http://www.satitcmu.ac.th)
      (e-mail : sciclasscmu@gmail.com)

2) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
      (website : http://technopolis.sut.ac.th)
      (e-mail : activity@sut.ac.th)

3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
      (website : http://www.satit.kku.ac.th)
      (e-mail : satitkku@msn.com)

4) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
      (website: http://www.kmutt.ac.th/GiftEd)
      (e-mail : gifted@kmutt.ac.th)

5) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)วิทยาเขตกำแพงแสน
      (website: http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/)
      (E-mail : kuskps@ku.ac.th)

6) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่
      (website: http://www.psuwit.psu.ac.th, http://www.psuwit.ac.th)
      (e-mail : aoijai@psuwit.psu.ac.th)

7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี
      (website: http://satit.pn.psu.ac.th)
      (e-mail : satitpsu_pn@hotmail.com)

8) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)
      (website: http://satit.msu.ac.th/)
      (e-mail : dmsu10@gmail.com)

Bet365 Visit site get 200 GBP