กำหนดการและค่าธรรมเนียม

สิงหาคม เปิดรับสมัคร
พฤศจิกายน สอบคัดเลือกรอบแรก ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาที่สอบได้แก่ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา)
ธันวาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (จำนวนผู้สอบผ่าน 100คน)
มกราคม สอบคัดเลือกรอบสอง ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาที่สอบคัดเลือก เน้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีการทดสอบทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา
กุมภาพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง (จำนวนผู้สอบผ่าน 30คน)
มีนาคม รายงานตัว และลงทะเบียนเข้าโครงการ วมว.

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
การสมัครสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
      – ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท
      – ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง คนละ 700 บาท
(กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน)

Bet365 Visit site get 200 GBP