หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้น

      – การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม

      – การจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

      – การจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานและการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

      – การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

      – ส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำโครงงาน โดยก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนต้องฝึกการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานปัญหาพิเศษอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ และทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริบทและศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ และจุดเน้นที่เป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ บรรพชีวินวิทยา พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยมีคณาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย สนับสนุนในด้านการสอน เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงแก่นักเรียนในการฝึกทำปฏิบัติการต่างๆในห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาปัญหาพิเศษและควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนแบบยั่งยืนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

Bet365 Visit site get 200 GBP