โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร

1. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย( โครงการ วมว.) ช่วงชั้นที่ 4

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรฯ โครงการ วมว.

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

1. ภาษาไทย

6.0

2. คณิตศาสตร์

6.0

8.0

3. วิทยาศาสตร์
      เคมี

1.5

7.5

      ชีววิทยา

1.5

7.5

     ฟิสิกส์

2.0

8.0

      วิทยาศาสตร์โลก  อวกาศและดาราศาสตร์

2.0

     โครงงานวิทยาศาสตร์

1.0

     สัมมนาทางวิทยาศาสตร์*

1.0*

     ปัญหาพิเศษ ( Project)*

2.0*

     ระเบียบวิธีวิจัย

1.0

     ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

1.5

    กลุ่มวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบังคับเลือกและเลือกเสรี

11.0

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.0

5. ประวัติศาสตร์

2.0

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

3.0

7. ศิลปะ

3.0

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.0

9. ภาษาต่างประเทศ

6.0

6.0

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9.0

รวม

52.0

50.5

รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด

102.5

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบังคับเลือก 7 หน่วยกิต               เลือกเสรี 4 หน่วยกิต

 

2. โครงสร้างหลักสูตร/จำนวนหน่วยกิตในภาคเรียนต่างๆ

ตารางที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร/จำนวนหน่วยกิตในภาคเรียนต่างๆ

 

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

1. ภาษาไทย

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

2. คณิตศาสตร์

1.0

2.0

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

14.0

3. วิทยาศาสตร์
   3.1 ฟิสิกส์

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

10.0

   3.2 เคมี

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

9.0

   3.3 ชีววิทยา

1.5

2.0

2.0

2.0

1.5

9.0

   3.4 โลกดาราศาสตร์อวกาศ

1.0

1.0

2.0

   3.5 โครงงานวิทยาศาสตร์

1.0

1.0

  3.6 ระเบียบวิธีวิจัย

1.0

1.0

  3.7 สัมมนาวิชาการ

s/u

  3.8 ปัญหาพิเศษ (โครงงาน2)

s/u

s/u

3.9 ปฏิบัติการวิทย์

1.5

1.5

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.5

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

8.0

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3.0

6. ศิลปะ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3.0

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.0

1.0

 –

 –

 –

1.0

3.0

8. ภาษาต่างประเทศ

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

12.0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

รายวิชาเพิ่มเติม

1.5

1.0

1.5

2.0

1.0

7.0

(บังคับเลือก)
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)

 –

1.0

 –

1.0

 –

1.0

 –

1.0

 –

 –

4.0

รวม

14.0

5.5

8.0

10.5

8.0

10.5

7.0

11.0

6.5

11.0

8.5

2.0

102.5

รวม

19.5

18.5

18.5

18.0

17.5

10.5

102.5

รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น

102.5

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และตามรายละเอียดดังนี้ 3.1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขั้นต่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ในรอบ 3 ปี ของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้

จำนวนกิจกรรมขั้นต่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.1.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

6 ครั้ง

6 ครั้ง

3 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง)
3 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง)

1.2 การฟังบรรยาย 
1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง)
2 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง)
2 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง)

1.3 อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน กำหนด

50 เรื่อง

30 เรื่อง

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 ครั้ง

1.5 เข้าร่วมการทดสอบโอลิมปิกวิชาการ

3 ครั้ง

1.6 เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ครั้ง

1.7 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ    วันเปิดเรียน

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ค่ายวิชาการ

3 ครั้ง

3 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง)

2.2 ค่ายปฏิบัติธรรม

3 ครั้ง

1 ครั้ง
(ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน)

2.3 กิจกรรมชุมนุม

20 ชุมนุม

6  ชุมนุม

2.4 การออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 นาที

2.5 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน

ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง

2.6 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง

หมายเหตุ   1. นักเรียนต้องแสดงศักยภาพความสามารถด้านภาษาโดยการเข้าทดสอบความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL, IELT, CU-TEP หรือเข้าทดสอบด้านภาษากับสถาบันของมหาวิทยาลัย
2. ผู้เรียนในโครงการควรศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามความสมัคร ใจและผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง

3.2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
               กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับ แต่โรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจและสมัครใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ตารางที่ 2  กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กิจกรรม

จุดมุ่งหมายเฉพาะ

ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อจรรโลงและสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนและมั่นคง เห็นประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติศาสนกิจและการทำบุญ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระฯสังคม
2. กิจกรรมศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนามากขึ้น มีศักยภาพเพียงพอที่จะสอบธรรมศึกษาระดับนักธรรมตรี โทหรือเอก ที่จัดโดยมหาเถรสมาคมได้ (เฉพาะนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระฯสังคม
3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ   1.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรำลึกถึงคุณค่าและเหตุการณ์ในวันสำคัญที่ทางราชการกำหนดขึ้น
2.เพื่อสร้างจิตวิญญาณที่จะร่วมกัน ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระฯสังคม
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
5. กิจกรรมเสริมความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น ฝ่ายวิชาการ
6. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าแข่งขันทางวิชาการ เพื่อสร้างประสบการณ์ทักษะการแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ
7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2.สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระฯต่างประเทศ
8. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนให้เต็มขีดความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีการแข่งขันชาติและนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริม การทำงาน การทำกิจกรรม ตามวิถีทางของประชาธิปไตย ฝ่ายกิจการนักเรียน
10. กิจกรรมการแนะแนวอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 1. เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม
กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียน
11 กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมและรับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
12. กิจกรรมการพัฒนาการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา มีบทบาทและมีส่วนร่วมทั้งในฐานะ ผู้ดู ผู้เล่น และกองเชียร์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา

13. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมจิตสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีและศิลป กลุ่มสาระฯศิลปะ,วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
14. กิจกรรม International day เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนใช้บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเองในภาคเรียนนั้น ๆ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมส่งงานทะเบียนเพื่อบันทึกเป็นข้อมูล นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนดจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร กรณีที่นักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ำ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

Bet365 Visit site get 200 GBP