เกณฑ์การสำเร็จตามหลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จตามหลักสูตร

      1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  52  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด
      2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
      3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
      4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด
      5. นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส หรือ มผ ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด
      6. นักเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอจบหลักสูตรต่อผู้อำนวยการ และดำเนินการปลดหนี้ ตามเอกสารคำร้องขอเอกสารและขอจบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกำหนดกับฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน

เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. 
      1.  ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี  ไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัยขั้นรุนแรงจนถึงขั้นทำทัณฑ์บน
      2.  ในแต่ละปีการศึกษาผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25  หากนักเรียนคนใดมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ให้อยู่ในสภาพรอพินิจและต้อแก้ไขผลการเรียนภายใน 1 ภาคเรียนถัดไป
      3.  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
      4.  ถ้าผู้เรียนไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน ข้อ 2 และข้อ 3 ได้ ให้ถูกปรับพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแนวทางดังนี้
            4.1 ให้นักเรียนยังอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการเช่นเดิม แต่ไม่ได้รับเงินค่าสนับสนุนใช้จ่ายส่วนบุคคลในโครงการนี้ โดยโรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครองให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
            4.2 ให้ปรับพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. และย้ายนักเรียนไปเรียนในห้องอื่นโดยให้ผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด
      5. กรณีนักเรียนในโครงการ วมว. ขอลาออกไม่ว่ากรณีใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืน หรือพิจารณาปรับเงินภายใต้วงเงินไม่เกิน  2 เท่าของเงินที่สนับสนุนการเรียนของนักเรียนไปแล้ว

Bet365 Visit site get 200 GBP