การวัดและการประเมินผล

1. การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้วัดผลและประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและตามศักยภาพของผู้เรียน สำหรับเกณฑ์การกำหนดคะแนนระหว่างภาคกับปลายภาค เป็นดังนี้
อัตราส่วน 70 : 30 หรือ 80 : 20  ได้แก่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ
อัตราส่วน 80 : 20 ได้แก่กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ  ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

2. การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ระดับผลการเรียน 8 เกรด ดังนี้

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

4

ผลการเรียนดีเยี่ยม

80-100

3.5

ผลการเรียนดีมาก

75-79

3

ผลการเรียนดี

70-74

2.5

ผลการเรียนค่อนข้างดี

65-69

2

ผลการเรียนน่าพอใจ

60-64

1.5

ผลการเรียนพอใช้

55-59

1

ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

50-54

0

ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

ต่ำกว่า 50

3.  การตัดสินผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตัวอักษรหรือข้อความ แสดงผลการเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ( “0 ร มส มผ” )  ระดับผลการเรียนไม่ผ่าน ดังนี้

ระดับผลการเรียนไม่ผ่าน 
0      หมายถึง      ผ่านการประเมินครบมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
      หมายถึง      ไม่ส่งงานหรือไม่เข้าสอบโดยมีเหตุสุดวิสัย

เกณฑ์การแก้ จะได้เกรด 1 – 4 การให้ ร  ต้องให้ในกรณี เหตุสุดวิสัยเท่านั้น ถ้าไม่แก้  ร  ในภาคเรียนถัดไปในปีการศึกษานั้นให้ปรับเกรดเป็น 0

มส    หมายถึง      มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด เกณฑ์การแก้ให้เรียนซ่อมเสริมจนครบเวลาเรียน 80 %  หรือมีเวลาเรียนไม่ครบ 60 % ของเวลาเรียนทั้งหมด เกณฑ์การแก้ให้เรียนซ้ำรายวิชาเดิม

มผ    หมายถึง      ไม่ผ่านการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การเรียนซ้ำชั้น มี 2 กรณี
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ต่ำกว่า 1.00
2.  ไม่ดำเนินการแก้ 0 ร มส ในปีการศึกษานั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายวิชาเรียน

Bet365 Visit site get 200 GBP