ชื่อหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์

หมวดวิชาชีววิทยา 
วิชาพื้นฐาน
ว31141    ชีววิทยาพื้นฐาน                                              1.5      หน่วยกิต
วิชาเพิ่มเติม
ว31241            ชีววิทยาเพิ่มเติม 1                            2        หน่วยกิต
ว32241            ชีววิทยาเพิ่มเติม 2                            2        หน่วยกิต
ว32242            ชีววิทยาเพิ่มเติม 3                            2        หน่วยกิต
ว33241            ชีววิทยาเพิ่มเติม 4                           1.5      หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
ว30259            ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

    1.       หน่วยกิต

ว30260            วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น       1.0      หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ว30252      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                 1.5      หน่วยกิต
ว30253      สัตว์ท้องถิ่น                                                   1.0      หน่วยกิต
ว30254      จุลชีววิทยาในชีวิตประจำวัน                            1.5      หน่วยกิต
ว30255      พืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ           1.5      หน่วยกิต
ว30256      หลักอนุกรมวิธาน                                            1.5      หน่วยกิต
ว30257      เทคโนโลยีชีวภาพ                                          1.0      หน่วยกิต
ว30258      บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น                                  1.5      หน่วยกิต

หมวดวิชาเคมี 
วิชาพื้นฐาน
ว31131      เคมีพื้นฐาน                                           1.5      หน่วยกิต
วิชาเพิ่มเติม
ว31231      เคมีเพิ่มเติม 1                                        1.5      หน่วยกิต
ว32231      เคมีเพิ่มเติม 2                                        2.0      หน่วยกิต
ว32232      เคมีเพิ่มเติม 3                                        2.0      หน่วยกิต
ว33231      เคมีเพิ่มเติม 4                                        2.0      หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
ว30235      สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น      1.0      หน่วยกิต
ว30236      ชีวเคมีของสารอาหารและโภชนบำบัด                1.0      หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ว30225      เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน                             1.0      หน่วยกิต
ว30226      เคมีสิ่งแวดล้อม                                      1.0      หน่วยกิต
ว30228      สารชีวโมเลกุล                                       1.0      หน่วยกิต
ว30229      เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน                               1.0      หน่วยกิต
ว30230      เคมีพอลิเมอร์                                         1.0      หน่วยกิต
ว30231      เคมีกับความปลอดภัย                             1.0      หน่วยกิต

หมวดวิชาฟิสิกส์ 
วิชาพื้นฐาน
ว31111      ฟิสิกส์                                                  2.0      หน่วยกิต
ว31161      โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ                    2.0      หน่วยกิต
วิชาเพิ่มเติม
ว31211      ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1                                     2.0      หน่วยกิต
ว32211      ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2                                     2.0      หน่วยกิต
ว32212      ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3                                     2.0      หน่วยกิต
ว33211      ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4                                     2.0      หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
ว32201      พลังงานทดแทน                                    1.5      หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ว30214      ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต                           1.5      หน่วยกิต
ว30215      ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเบื้องต้น                    1.5      หน่วยกิต
ว30216      การใช้โปรแกรมคำนวณทางฟิสิกส์เบื้องต้น         1.5      หน่วยกิต
ว30217      วัสดุศาสตร์เบื้องต้น                                 1.5      หน่วยกิต

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาพื้นฐาน
ค31101     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7                              1.0      หน่วยกิต
ค31102     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8                              1.0      หน่วยกิต
ค32101     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9                              1.0      หน่วยกิต
ค32102     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10                            1.0      หน่วยกิต
ค33101     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11                            1.0      หน่วยกิต
ค33102     คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12                            1.0      หน่วยกิต
วิชาเพิ่มเติม
ค31201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                              2.0      หน่วยกิต
ค31202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                              2.0      หน่วยกิต
ค32201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                          2.0     หน่วยกิต

ค32202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                              2.0      หน่วยกิต
ค33201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                              2.0      หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
ค30291            โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์    1.5      หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ค30292            แคลคูลัสเบื้องต้น                              1.5      หน่วยกิต
ค30293            แคลคูลัส 1                                       1.5      หน่วยกิต
ค30294            พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น                    1.5      หน่วยกิต
ค30295            สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น                 1.5      หน่วยกิต
ค30296            ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                         1.5      หน่วยกิต

Bet365 Visit site get 200 GBP