ความเป็นมา

scius_ban-01

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวหน้า รวดเร็ว และปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคือ ขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีจิตวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความจำเป็นของการสร้างฐานกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มต้นการคัดสรรนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาจุดเด่นสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้เต็มศักยภาพ

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศักยภาพและความพร้อมหลายประการในการเข้าร่วมโครงการจัดตั้ง “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน” ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีคณะวิทยาศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นปัจจัยสนับสนุน มีจุดเด่นสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา หน่วยวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ศูนย์นวัตกรรมไหม หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหมายให้คณะต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียนในโครงการ อาทิเช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นต้น จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างและพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

Bet365 Visit site get 200 GBP