บุคลากรโครงการ วมว.

ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ

ผศ.ดร. อนุวัฒน์ วันทอง
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ
อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวเมธินี หมีกุละ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
นางสาววรรณภา ทองคำ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
นายวัชรพงษ์ ไสสว่าง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.

นักวิทยาศาสาตร์โครงการ

นางสาวอภิชญา ชัยศิริ
นักวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
นางสาววราภรณ์ จำปาโท
นักวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.

Bet365 Visit site get 200 GBP