คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ วมว.

ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
ประธาน
อ.สุภัทรญาณ เฑียรธระสมบัติ
รองประธาน
ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
กรรมการ
อ.องอาจ ญาตินิยม
กรรมการ
ผศ.ดร.วิภาวี ตั้งใจ
กรรมการ
ผศ.ดร.ประธาน ศรีวิไล
กรรมการ
ผศ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม
กรรมการ
ผศ.ดร.สุมาลี ชูกำแพง
กรรมการ
อ.ดร.ฉันชัย จันทะเสน
กรรมการ
อ.ธัญกร สงเคราะห์
กรรมการ
อ. นรานุช สีหนาท
กรรมการ
อ. พันธีตรา สามารถ
กรรมการ
อ.วันชัย สังฆ์สุข
กรรมการ
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ วันทอง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเมธินี หมีกุละ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณภา ทองคำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Bet365 Visit site get 200 GBP