ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในหลักสูตร

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนในหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ได้แก่

  • นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการดำเนินชีวิต หรือการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
  • นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา หรือออกแบบการทดลองสำหรับการศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
  • นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล บอกแหล่งที่มา และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้
  • นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นได้
  • นักเรียนมีทักษะการเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานในการจัดการเอกสารและข้อมูล รวมทั้งการสร้างสื่อนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
  • นักเรียนมี soft skill รู้จักคุณค่าของตนเองและสามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง และ/หรือบุคคลรอบข้าง ได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
    การออกแบบหลักสูตรโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตาม PLOs ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น โดยจัดกระบวนวิชาและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่บรรจุลงในหลักสูตร และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี โดยเมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในแต่ละชั้นจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตาม PLOs ในแต่ละด้าน สรุปดังตาราง

 ตารางการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ตาม PLOs ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแยกรายชั้น

หมายเหตุ ระดับผลสัมฤทธิ์ จัดกลุ่มโดยอิงตาม Bloom taxonomy ได้แก่
ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจ (remembering and understanding, R)
ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ (applying and analyzing, A)
ระดับที่ 3 การสังเคราะห์และประเมินค่า (synthesizing and evaluating, E)
ระดับที่ 4 การสร้างสรรค์ (creating, C)

Bet365 Visit site get 200 GBP