คณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธาน
ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองประธาน
ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
กรรมการ
รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
กรรมการ
รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
กรรมการ
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผศ.นพ.เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี
กรรมการ
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
กรรมการ
รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข
กรรมการ
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ วันทอง
กรรมการ
ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นายวัชรพงษ์ ไสสว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
Bet365 Visit site get 200 GBP