คณะกรรมการอนุกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ วมว.

ผศ.ดร. อิสระ ธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธาน
ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
อ.ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
กรรมการ
รศ.ดร. พัฒนพล มีนา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
กรรมการ
ผศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
กรรมการ
รศ.ดร. ชาติไทย แก้วทอง
หัวหน้าภาควิชาเคมี
กรรมการ
อ. ธัญกร สงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อ. คณัสนันท์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
อ. ดุษฎี ศรีสองเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กรรมการ
อ. นรานุช สีหนาท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
อ. รัตชนก มาตรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กรรมการ
อ. สมปอง ภูเสียนสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
กรรมการ
อ. ทิวาภรณ์ เมฆเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
อ. ศศินันท์ ละวิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
ผศ.ดร. อนุวัฒน์ วันทอง
อาจารย์ผู้ประสานงาน
โครงการ วมว.
กรรมการ
อ. ยุพิน ภวะภูตานนท์
อาจารย์ผู้ประสานงาน
โครงการ วมว.
กรรมการ
นายวัชรพงษ์ ใสสว่าง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ วมว.
กรรมการ
อ. วันชัย สังฆ์สุข
อาจารย์ผู้ประสานงาน
โครงการ วมว.
กรรมการและเลขานุการ
Bet365 Visit site get 200 GBP