อาจารย์ผู้สอน

(ภาคการศึกษา 1-2564)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ค 31208 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1

อ.ดร.กมลฉัตร ตราชู

ว30288 ระเบียบวิธีวิจัย

ว 31242 พื้นฐานเคมีของสิ่งมีชีวิตและเมแทบอลิซึม

ว 32291 โครงงานวิทยาศาสตร์

ค 32205 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3

ว 32215 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2

ว 32235 เคมี เพิ่มเติม 2

ว 32245 ชีววิทยา เพิ่มเติม 2

ว 30282 สัมมนาวิชาการ

ว 30228 สารชีวโมเลกุล

ค 33205 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5

ว 33215 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 4

ว 33235 เคมี เพิ่มเติม 4

ว 33245 ชีววิทยา เพิ่มเติม 4

ว 30221 เทคโนโลยียาง

ว 30259 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

ค 30295 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ว30260 การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา

Bet365 Visit site get 200 GBP