วัตถุประสงค์

1) สนับสนุนการสร้างฐานกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีศักยภาพสูงที่เน้นให้นำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรม

2) ส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์โครงการ วมว. ชั้นนำที่ผลิตนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้นศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างนวัตกรรม ภายในปี 2568

พันธกิจ:
1. พัฒนาหลักสูตร วมว. ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพลวัตของประเทศและสังคมโลก              
2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากทรัพยากรท้องถิ่น
3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเจตคติของนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ (จุดเน้นทางวิชาการ) : หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแบบมาเพื่อผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรม ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณาจารย์คณะต่าง ๆ  อีกทั้งหลักสูตรยังออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ


Bet365 Visit site get 200 GBP