วัตถุประสงค์

        1.1 สนับสนุนการสร้างฐานกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพโดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีศักยภาพสูงเน้นการการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Bet365 Visit site get 200 GBP