อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร. ภูวดล โกมณเฑียร
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
อ.ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
อ.ดร. นุชสุภา สุนทมาลา
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร. ณัฎฐาเนตร นันทบุตร
อาจารย์ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร. สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์
อาจารย์ภาควิชาเคมี
รศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร. ชลธี โพธิ์ทอง
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร. นคร ประดิษฐ์
อาจารย์สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
Bet365 Visit site get 200 GBP