คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รองประธาน
ผศ.ดร.อิสระ ธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
กรรมการ
ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
กรรมการ
รศ.ดร.พัฒนพล มีนา
หัวหน้าภาควิาฟิสิกส์
กรรมการ
ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
กรรมการ
รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง
หัวหน้าภาควิชาเคมี
กรรมการ
อ.สุภัทราญาณ เฑียรธีระสมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
กรรมการ
อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
อ.ดุษฎี ศรีสองเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารองค์กร
กรรมการ
อ.ธัญกร สงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
อ.คณัสนันท์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ วันทอง
กรรมการ
อ.ยุพิน ภวะภูตานนท์
กรรมการ

อ.วันชัย สังฆ์สุข
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเมธินี หมีกุละ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณภา ทองคำ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัชรพงษ์ ไสสว่าง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Bet365 Visit site get 200 GBP