โครงการ วมว. จัดการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จัดการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักเรียนผ่านการทดสอบรอบแรกทั้งหมด 163 คน 
โอกาสนี้ ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผศ.อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาสอบในรอบสองในครั้งนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดเอกสารวันปฐมนิเทศ วมว. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดที่ : https://drive.google.com/file/d/0BxE9TcKhH_H4cnZGMVY5M0w0T1E/view?usp=sharing

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วยแนวคิดในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกภาพิเศษในหัวข้อ เส้นทางอาชีพการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8 จำนวน 18 ห้องเรียน จาก 15 ศูนย์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. จากทุกศูนย์ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. จำนวน 680 คน

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252353608126832.1073742350.626589974036535&type=3

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการ วมว. และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ณ ห้องประชุม SC-200 โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครวการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการ วมว. ครั้งที่ 5/2558

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุม SC1-201/2 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2558 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งมีทั้งการทัศนศึกษาดูงานและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์หรือปัญหาพิเศษ ทั้งนี้ นักเรียนโครงการ วมว. ของศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งผลงานปัญหาพิเศษเข้าร่วมประกวดทั้งแบบ Oral และ Poster จำนวน 4 สาขา จากทั้งหมด 6 สาขา และได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นายศุภวิชญ์ บุตรดีสุวรรณ นายประภัคพงศ์ ไชยขันธ์ และ นายปาณัสม์ หิรัญบูรณะ
  ผลงาน “Leaf Surface Anatomy of Some KaempferiaL. Species in Northeastern Thailand”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร แสนสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล แสนสุข
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาเคมี
  นางสาวกษิรา นวลจันทร์ และ นางสาวกิ่งไผ่ บัวหอม
  ผลงาน “Preliminary Study on the Use of Natural Reagents Extracted from Plants for Detection of Some Metal Ions”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  นางสาวกาญจนาภรณ์ ตรีเนตร และ นางสาวณัญญาพร นาสุริวงค์
  ผลงาน “Enhanced Diurnal Variations in Galactic Cosmic Rays in the 23rd Solar Minimum”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ธนา ยีรัมย์
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
  นายกิตติพิชญ์ สุดเพาะ และ นายสุทธิพงศ์ จำปาเกตุ
  ผลงาน “The Generalization of Coupled Fibonacci Sequence of Order r”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. มนตรี ทองมูล
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นางสาวภัคริรา จันทรบุตร และ นางสาวศศิวิมล ถวิลการ
  ผลงาน “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. รุ่งฤดี ทิวทอง และ อาจารย์ ดร. เสนีย์ เครือเนตร
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Poster สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นางสาวขวัญหทัย ประสิทธิชัย และ นางสาวชนิดา โสภาอุทก
  ผลงาน “การยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gleosporioiodes และ Pestalotia sp. ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงด้วยสารสกัดหยาบจากขมิ้นและข่า”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเดช แสงดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา สมตระกูล
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Poster สาขาเคมี
  นางสาวณัญญา จันทะวงค์ และ นางสาวเวียงฟ้า เวียงวิเศษ
  ผลงาน “การเตรียมและคุณสมบัติทางความร้อนของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน และ อาจารย์ ดร. สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Poster สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  นางสาวปารีณา ภูมิฐาน และ นางสาวภามินี มูลศรีแก้ว
  ผลงาน “การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อความแข็งแรงของสะพานกระดาษ”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ และ อาจารย์ ดร. ประธาน ศรีวิไล

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชมเชย กับรางวัลที่นักเรียนได้รับรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่สร้างชื่อให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารพบนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารพบนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557″  เพื่อเป็นการพบปะระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้ประสานงานโครงการ วมว. และนักเรียนในโครงการ วมว. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในสถานปฏิบัติการจริง

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นักเรียนโครงการ วมว. ม.5 ได้เข้าศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่โรงไฟฟาน้ำพอง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมนิสิตช่วยงาน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานทด แทน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากแหล่ง ต่าง ๆ