การแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ของนักเรียนโครงการ วมว. – มมส วันที่ 20 มิถุนายน 2564 (วันที่สาม)

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นักเรียนโครงการ วมว. – มมส ได้นำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ รูปแบบ Oral Presentation จำนวน 4 สาขา ได้แก่
1. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวิต จำนวน 1 เรื่อง คือ “ประสิทธิภาพของสารธรรมชาติในการไล่ยุงลายบ้าน” โดย นางสาวพิชญาภา ไกรวาปี และนายกรวิชญ์ เอี่ยมกุศลกิจ
2. สาขาเคมี จำนวน 2 เรื่อง คือ “เปปไทด์ยับยั้งไทโรซิเนสจากรำข้าว: การศึกษาในหลอดทดลองและวิธีทางคอมพิวเตอร์” โดย นางสาวอัจฉริยา ภูแล่นกี่ นายวุฒิชัย ประสมศรี และนายปัณณทัต ศรีสิทธิ์ และ “การเตรียมและสมบัติของฟิล์มชีวภาพไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเซริซินสำหรับประยุกต์ใช้ทางการเเพทย์” โดย นางสาวธัญญธร ซาเหลา และนางสาวเปรมสินี ดีซวง
3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง คือ “ศึกษาประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก” โดย นายธีร์ธวัช ชัยกรี นายธนวรรษ รัศมีทอง และนางสาวปวริศา ปัจฉิม
4. สาขาสเต็มและนวัตกรรม จำนวน 1 เรื่อง คือ “โครงสร้างจุลภาค สารออกฤทธิ์ชีวภาพและคุณสมบัติทางกายภาพของมักกะโรนีปราศจากกลูเตนจากข้าวหอมมะลิแดงโกเมน” โดย นายชวิน บุตรดีสุวรรณ และนางสาวเปรมศิริ นิตย์คำหาญ
และรูปแบบ Pitching Presentation จำนวน 1 สาขา ได้แก่
1. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวิภาพ คือ “ประสิทธิภาพของสารธรรมชาติในการไล่ยุงลายบ้าน” โดย นางสาวพิชญาภา ไกรวาปี และนายกรวิชญ์ เอี่ยมกุศลกิจ

Comments

comments