เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก
http://scius.most.go.th/

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. 

รอบแรก สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยใช้ข้อสอบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รอบสอง สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติการ ทักษะและความถนัด ทางด้านวิทย์-คณิต วิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

สิทธิพิเศษ   

  • เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องทดลอง-ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา ฯลฯ
  • ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
  • ทำโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
  • สนุกกับการสัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ได้เรียนรู้ในสาระที่นอกเหนือจากตำรา รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement) ในระดับปริญญาตรี

วิธีการเรียนการสอนแบบ วมว.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและบริบทของพื้นที่ ดังนี้

  • เนื้อหาวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ.
  • มีรูปแบบการสอนเฉพาะที่แตกต่างกันตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยและมีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
  • จัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมในลักษณะบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ในรูปแบบ อาทิ Problem-Based, Story-Based, Module และ STEM
  • มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและสั่งสมประสบการณ์ของผู้เรียนในทุกด้านทั้งสติปัญญา อารมณ์ จริยธรรม และพลานามัย
  • มีกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เช่น การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมประจำปี ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่สามารถต่อยอดการแข่งขันไปสู่ระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ

โอกาสเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษาที่เปิดกว้าง !

จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยนั้้นๆ กำหนด รวมถึงโอกาสที่จะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท-เอก) ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต


Comments

comments