นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021โครงการ วมว ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 โดยนักเรียนนำเสนอผลงาน ในงาน The 47th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT47) แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคาม 2564 ที่ผ่านมา
มีหัวข้อโครงงาน ดังนี้
Microstructure, Bioactive Compounds, and Physical Properties of Gluten-free Macaroni from Red Rice
ผู้นำเสนอ
นายชิวน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวเปรมศิริ นิตย์คำหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รศ.อนุชิตา มุ่งงาม
Alpha-amylase inhibitory activity of protein and protein hydrolysates from Hang jasmine rice 105
ผู้นำเสนอ
นางสาวกัญชพร ศรีสมัย
นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผศ.รักฤดี สารธิมา
A Study of Fatigue on Grade 9 and 11 Students of the Mahasarakham University Demonstration School (Secondary), Academic Year 2020
ผู้นำเสนอ
นางสาวขวัญจิรา วรรณหอม
นางสาวจิดาภา สืบสิน
นางสาวลักษิการต์ ลครทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อ.สุภาวดี วิชิตชาญ

โครงการจิตวิทยาวัยรุ่น ภูมิคุ้มกัน ความเครียด และช่องทางช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

คลิปวีดีโอย้อนหลังของวิทยากร 4 ท่าน (สำหรับผู้อยากเข้ารับชมย้อนหลังและน้องๆ นักเรียนผู้ใดที่สนใจ)

1. บรรยายเรื่อง “สุขภาพจิตสำคัญกับชีวิตแค่ไหนและอย่างไร” (ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา) วิทยากร อดีตอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง สุขภาพจิตสำคัญกับชีวิตแค่ไหนและอย่างไร


https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR079BHE-_PTL-F893–rcS9d3hQBu3QUoEKsBo2kEH0VnqcyMMbcgIgy_Y


2. บรรยายเรื่อง “ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น” (พญ.จริยา จิรานุกูล) วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น
https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

3. บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาวัยรุ่น (การรู้จักและเข้าใจตนเอง & การแก้ปัญหา) (ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์) วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์


คลิป วีดีโอ เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น (การรู้จักและเข้าใจตนเอง & การแก้ปัญหา)

https://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

4. บรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิต & ช่องทางการช่วยเหลือ (ดร.อนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์) วิทยากรจากกองกิจการนิสิต


คลิป วีดีโอ เรื่อง การใช้ชีวิต & ช่องทางการช่วยเหลือhttps://drive.google.com/drive/folders/15RpNNPPalvwZH3Jxoa4qfHXA41AxeZlZ?fbclid=IwAR0-gRr6zr-QkPvAlM-xBsj_wIb0DzBF20EPNkDf_8bfNDcgl5qY5QqHuAw

นำเสนอข้อเสนอโครงการสำหรับ การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3


เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.40 – 14.20 น. โครงการ วมว. มมส นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino (แบบออนไลน์)

กำหนดการสอน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

เวลา 13.00 -14.00 น. แนะนำโลกหุ่นยนต์ คุยภาพรวมคอร์ส และ ประกอบ Body หุ่นยนต์

เวลา 14.00 – 15.00 น. แนะนำ Arduino และวิธีการเขียนโปรแกรม ทดลองเขียน โปรแกรมง่ายๆ

เวลา 15.00 -16.00 น. ทดลองกับ Motor driver , เขียนโปรแกรมควบคุม motor driver

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

เวลา 09.00 -10.00 น. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินหน้า ถอยหลัง หยุด

เวลา 10.00 – 11.00 น. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา

เวลา 11.00 – 12.00 น. การทำงานของ Ultrasonic sensor

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 14.00 น. การคำนวณ ความเร็วของหุ่นยนต์ การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สู่จุดหมายที่ต้องการ

เวลา 14.00 – 15.00 น. การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ ชิดกำแพง

เวลา 15.00 – 16.00 น. การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ เดินสุ่ม / การท้าทายอื่นๆ

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก
http://scius.most.go.th/

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้ามาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. 

รอบแรก สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยใช้ข้อสอบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รอบสอง สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติการ ทักษะและความถนัด ทางด้านวิทย์-คณิต วิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

สิทธิพิเศษ   

  • เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องทดลอง-ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา ฯลฯ
  • ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
  • ทำโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
  • สนุกกับการสัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ได้เรียนรู้ในสาระที่นอกเหนือจากตำรา รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement) ในระดับปริญญาตรี

วิธีการเรียนการสอนแบบ วมว.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและบริบทของพื้นที่ ดังนี้

  • เนื้อหาวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ.
  • มีรูปแบบการสอนเฉพาะที่แตกต่างกันตามความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยและมีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
  • จัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมในลักษณะบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ในรูปแบบ อาทิ Problem-Based, Story-Based, Module และ STEM
  • มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและสั่งสมประสบการณ์ของผู้เรียนในทุกด้านทั้งสติปัญญา อารมณ์ จริยธรรม และพลานามัย
  • มีกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เช่น การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมประจำปี ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่สามารถต่อยอดการแข่งขันไปสู่ระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ

โอกาสเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษาที่เปิดกว้าง !

จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยนั้้นๆ กำหนด รวมถึงโอกาสที่จะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท-เอก) ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต


โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน)และภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล
ติว วิชาฟิสิกส์
อ.รัตติกาล ไวมาตย์
ติว วิชาชีววิทยา
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ติว วิชาเคมี
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
ติว วิชาคณิตศาสตร์
อ.รชต กิตติโกสินท์
ติว วิชาภาษาอังกฤษ

ทีมงานอาจารย์ที่ติวค่ายวิชาการ สอวน.

ตารางกำหนดการ (แบบออนไลน์)
โครงการเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) และภาษาอังกฤษ31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

1 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ)
อ.รชต กิตติโกสินท์

7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

7 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาเคมี )
ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

8 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาคณิตศาสตร์ )
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

14 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาคณิตศาสตร์ )
ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

21 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาฟิสิกส์ )
ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล

29 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ( วิชาชีววิทยา )
อ.รัตติกาล ไวมาตย์

31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-18.30 น. ( วิชาภาษาอังกฤษ )
อ.รชต กิตติโกสินท์

QR CODE
ติว สอวน.

Meeting Link (ใช้สำหรับการเข้าติว สอวน.)

https://meet132.webex.com/meet132/j.php?MTID=mb5a2eef2218b424b5333c7459a872eb4

การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. ทุกระดับชั้น

โครงการ วมว. มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ได้ทำตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ได้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งอุปกรณ์ภายในพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการและบริเวณจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในโครงการ วมว.

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6(รุ่น 7)

6240138
นางสาวกมลพัชร พัชรมนตรี
6240155
นายกรวิชญ์ เอี่ยมกุศลกิจ
6240157
นางสาวกัญชพร ศรีสมัย
6240150
นางสาวกัญญาณัฐ สุทธิธรรม
6240153
นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา
6240162
นางสาวกัลยณัฐ ตาแสง
6240136
นางสาวกิตติยา บัวรัตน์
6240140
นางสาวขวัญจิรา วรรณหอม
6240152
นางสาวจิดาภา สืบสิน
5810064
นายชวิน บุตรดีสุวรรณ
6240161
นายธนวรรษ รัศมีทอง
6240158
นางสาวธัญญธร ซาเหลา
6240160
นายธีร์ธวัช ชัยกรี
6240156
นางสาวนลพรรณ แก้วตะพาน
5910119
นางสาวปวริศา ปัจฉิม
5910096
นายปัณณทัต ศรีสิทธิ์
6240149
นางสาวเปรมศิริ นิตย์คำหาญ
6240145
นางสาวเปรมสินี ดีซวง
6240148
นางสาวพิชญาภา ไกรวาปี
6240141
นางสาวพิยดา สร้างยานาง
6240154
นางสาวมิ่งเจ้า นิลพัฒน์
5910209
นางสาวลักษิกานต์ ลครทิพย์
6240159
นายวุฒิชัย ประสมศรี
6240137
นางสาวศศิกานต์ ไชยสีหา
6240147
นายอชิรพล สิงห์ธวัช
5910133
นางสาวอธิตยา ก้องเวหา
6240143
นางสาวอัจฉริยา ภูแล่นกี่