นำเสนอข้อเสนอโครงการสำหรับ การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3


เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.40 – 14.20 น. โครงการ วมว. มมส นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

comments