คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการ วมว. และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ณ ห้องประชุม SC-200 โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครวการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

Comments

comments