นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021โครงการ วมว ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 โดยนักเรียนนำเสนอผลงาน ในงาน The 47th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT47) แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคาม 2564 ที่ผ่านมา
มีหัวข้อโครงงาน ดังนี้
Microstructure, Bioactive Compounds, and Physical Properties of Gluten-free Macaroni from Red Rice
ผู้นำเสนอ
นายชิวน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวเปรมศิริ นิตย์คำหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
รศ.อนุชิตา มุ่งงาม
Alpha-amylase inhibitory activity of protein and protein hydrolysates from Hang jasmine rice 105
ผู้นำเสนอ
นางสาวกัญชพร ศรีสมัย
นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผศ.รักฤดี สารธิมา
A Study of Fatigue on Grade 9 and 11 Students of the Mahasarakham University Demonstration School (Secondary), Academic Year 2020
ผู้นำเสนอ
นางสาวขวัญจิรา วรรณหอม
นางสาวจิดาภา สืบสิน
นางสาวลักษิการต์ ลครทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อ.สุภาวดี วิชิตชาญ

Comments

comments