คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารพบนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารพบนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557″  เพื่อเป็นการพบปะระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้ประสานงานโครงการ วมว. และนักเรียนในโครงการ วมว. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

Comments

comments