นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2558 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งมีทั้งการทัศนศึกษาดูงานและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์หรือปัญหาพิเศษ ทั้งนี้ นักเรียนโครงการ วมว. ของศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งผลงานปัญหาพิเศษเข้าร่วมประกวดทั้งแบบ Oral และ Poster จำนวน 4 สาขา จากทั้งหมด 6 สาขา และได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นายศุภวิชญ์ บุตรดีสุวรรณ นายประภัคพงศ์ ไชยขันธ์ และ นายปาณัสม์ หิรัญบูรณะ
  ผลงาน “Leaf Surface Anatomy of Some KaempferiaL. Species in Northeastern Thailand”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร แสนสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล แสนสุข
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาเคมี
  นางสาวกษิรา นวลจันทร์ และ นางสาวกิ่งไผ่ บัวหอม
  ผลงาน “Preliminary Study on the Use of Natural Reagents Extracted from Plants for Detection of Some Metal Ions”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  นางสาวกาญจนาภรณ์ ตรีเนตร และ นางสาวณัญญาพร นาสุริวงค์
  ผลงาน “Enhanced Diurnal Variations in Galactic Cosmic Rays in the 23rd Solar Minimum”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ธนา ยีรัมย์
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Oral สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
  นายกิตติพิชญ์ สุดเพาะ และ นายสุทธิพงศ์ จำปาเกตุ
  ผลงาน “The Generalization of Coupled Fibonacci Sequence of Order r”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. มนตรี ทองมูล
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นางสาวภัคริรา จันทรบุตร และ นางสาวศศิวิมล ถวิลการ
  ผลงาน “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. รุ่งฤดี ทิวทอง และ อาจารย์ ดร. เสนีย์ เครือเนตร
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Poster สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  นางสาวขวัญหทัย ประสิทธิชัย และ นางสาวชนิดา โสภาอุทก
  ผลงาน “การยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gleosporioiodes และ Pestalotia sp. ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงด้วยสารสกัดหยาบจากขมิ้นและข่า”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเดช แสงดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา สมตระกูล
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Poster สาขาเคมี
  นางสาวณัญญา จันทะวงค์ และ นางสาวเวียงฟ้า เวียงวิเศษ
  ผลงาน “การเตรียมและคุณสมบัติทางความร้อนของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน และ อาจารย์ ดร. สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Poster สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  นางสาวปารีณา ภูมิฐาน และ นางสาวภามินี มูลศรีแก้ว
  ผลงาน “การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อความแข็งแรงของสะพานกระดาษ”
  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ และ อาจารย์ ดร. ประธาน ศรีวิไล

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชมเชย กับรางวัลที่นักเรียนได้รับรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่สร้างชื่อให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้

Comments

comments