พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกภาพิเศษในหัวข้อ เส้นทางอาชีพการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 8 จำนวน 18 ห้องเรียน จาก 15 ศูนย์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. จากทุกศูนย์ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. จำนวน 680 คน

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252353608126832.1073742350.626589974036535&type=3

Comments

comments